ČLENSTVO

Staň sa členom mladého, dynamického, rýchlo rastúceho teamu. Buď pri zrode a realizácii nových myšlienok na Slovensku.

NA STIAHNUTIE: 

PPZ prihlaska

PPZ dobrovolnicka zmluva

STANOVY
1. Členstvo

 • Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, u neplnoletých je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • S písomným súhlasom predsedníctva a s písomným súhlasom zákonného zástupcu je možná výnimka členstva člena aj vo veku 12-15 rokov.
 • Členmi občianskeho združenia môžu byť právnické osoby.
 • Členstvo v OZ je dobrovoľné.
 • Člen musí súhlasiť so stanovami OZ, zoznámil sa s jeho cieľmi a úlohami a je pripravený hájiť jeho záujmy.
 • Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 • Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 • O neprijatí člena, aj napriek splneniu podmienok vzniku členstva, rozhoduje predsedníctvo.
 • Členom sa nemôže stať už raz vylúčený člen.

 Vznik členstva

 • Členom OZ sa žiadateľ môže stať, ak o to písomne požiada predsedníctvo združenia podaním prihlášky. Prijatie do združenia schvaľuje predsedníctvo v termíne do 30 dní od doručenia prihlášky. O prijatí predsedníctvo písomne upovedomí člena.
 • V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 • Členstvo vzniká uhradením registračného poplatku.
 • Deň vzniku členstva je dátum vystavenia osobného preukazu členovi, po splnení bodov a), b), c) v Článku 4, Odseku 2 týchto Stanov.

Zánik členstva

 • Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia predsedníctvu o vystúpení člena z občianskeho združenia.
 • Úmrtím/zánikom osoby.
 • Rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena z dôvodu nečinnosti, porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia, šírenia zlého mena alebo iného závažného dôvodu. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva, o čom písomne upovedomí člena. Proti rozhodnutiu sa nie je možne odvolať.
 • Nezaplatením členského príspevku dva roky po sebe.
 • Zánikom združenia.

2. Práva a povinnosti člena

 • Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia.
 • Právo podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, podľa svojich možností na tvorbe a uskutočňovaní cieľov združenia.
 • Právo predkladať návrhy, pripomienky, podnety týkajúce sa činnosti združenia.
 • Právo voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia.
 • Právo byť informovaní a žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
 • Právo využívať služby a výhody poskytované združením.
 • Povinnosť uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia.
 • Povinnosť dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení.
 • Povinnosť chrániť majetok združenia.
 • Povinnosť chrániť dobré meno OZ.
 • Povinnosť zodpovedne vykonávať zverené úlohy a funkcie.
 • Povinnosť je pri ukončení členstva bezodkladne vrátiť majetok občianskeho združenia, vrátane osobného preukazu.