AKO NÁS PODPORIŤ 

 • Dobrovolníctvo
 • Zbierka
 • Finančný dar
 • Hmotný dar
 • Barter
 • Objednaj si našu službu
 • 2% dane – sme registrovaný aj pre rok 2024

AKO DAROVAŤ 2% DANE

I. POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“. / v prílohe tohto emailu/

15.2.2024 –  je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30. 4. 2024 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska, alebo môžete tlačivá odovzdať priamo nám a my ich doručíme na Daňový úrad.

PPZ 2% potvrdenie

PPZ 2% vyhlasenie

 • Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedie sumu do výšky 3%.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2022 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. / vzor potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti – našim dobrovoľníkom potvrdenie vystavíme./

II. POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

 • Ak podáva dobrovoľník daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

III. POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKU OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr.OZ, neziskovej organizácii).

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak)

30. 6. 2024 pre firmy a SZČO, ktorí si odložili podanie daňového priznania

Do Vyhlásenia napíšte:

a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane
 Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2024 resp 30.06.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
IČO/SID:  52171086   (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Prvá pomoc zážitkom
Sídlo (ulica): Dúbravská
Súpisné číslo: 64
PSČ: 080 01
Obec: Prešov

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 1. Príjmy združenia tvoria: dary, projekty, granty, fondy, dotácie, príspevky fyzických a právnických osôb, členské príspevky, 2%, výnosy z verejných zbierok, zo spoločenských a prezentačných akcií, tomboly, vstupeniek, výnosy z vlastnej činnosti a iných zdrojov.
 2. Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, majetok je nedotknuteľným vlastníctvom združenia
 3. Majetok slúži výhradne na plnenie stanovených cieľov, zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti, ďalšieho rozvoja a na krytie výdajov.
 4. Občianske združenie zodpovedá za plnenie svojich záväzkov len do výšky svojho majetku.
 5. Predsedníctvo na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia, tento rozpočet a plán predložia na schválenie valnému zhromaždeniu.
 6. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 7. V zaujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť v súvislosti so zabezpečovaním cieľov, chodu a poslania združenia, a v súlade so všeobecnými predpismi a stanovami.

AKO BUDÚ VAŠE FINANČNÉ DARY VYUŽITÉ

 • Poplatok za doménu a hosting, mobil
 • Kúpa nábytku do našej pobočky (pre kurzy prvej pomoci – stoličky, poháre)
 • Obstaranie spotrebéno materiálu (pre pobočku rescueROOM – toaletný papier, mydlo, čistiace prostriedky)
 • Nákup profesionálneho zdravotníckeho vybavenia (AED, odsávačka, spineboard)
 • Údržba sanitného vozidla (pneumatiky, servis, poistenie pre ukážky prvej pomoci pre deti, zdravotný dozor na podujatiach a iné)
 • Naša tvroba (podcast, ebook, workshop)