AKO NÁS PODPORIŤ 

 • Dobrovolníctvo
 • Zbierka
 • Finančný dar
 • Hmotný dar
 • Barter
 • Objednaj si našu službu
 • 2% dane

HĽADÁME DOBROVOLNÍKOV 

 • Mailing
 • Správa sociálnych sietí
 • Marketing
 • Účtovníctvo

AKO DAROVAŤ 2% DANE

A/ Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech združenia poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení dane TU:

PPZ 2% vyhlasanie 2022

PPZ 2% potvrdenie 2022

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.03.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B/ Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech združenia poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
IČO/SID:  52171086   (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Prvá pomoc zážitkom
Sídlo (ulica): Dúbravská
Súpisné číslo: 64
PSČ: 080 01
Obec: Prešov
3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

C/ Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2%/3% z dane vyplňte naše údaje:
52171086   (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Prvá pomoc zážitkom
Sídlo (ulica): Dúbravská
Súpisné číslo: 64
PSČ: 080 01
Obec: Prešov3.
2.Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 1. Príjmy združenia tvoria: dary, projekty, granty, fondy, dotácie, príspevky fyzických a právnických osôb, členské príspevky, 2%, výnosy z verejných zbierok, zo spoločenských a prezentačných akcií, tomboly, vstupeniek, výnosy z vlastnej činnosti a iných zdrojov.
 2. Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, majetok je nedotknuteľným vlastníctvom združenia
 3. Majetok slúži výhradne na plnenie stanovených cieľov, zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti, ďalšieho rozvoja a na krytie výdajov.
 4. Občianske združenie zodpovedá za plnenie svojich záväzkov len do výšky svojho majetku.
 5. Predsedníctvo na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia, tento rozpočet a plán predložia na schválenie valnému zhromaždeniu.
 6. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 7. V zaujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť v súvislosti so zabezpečovaním cieľov, chodu a poslania združenia, a v súlade so všeobecnými predpismi a stanovami.

AKO BUDÚ VAŠE FINANČNÉ DARY VYUŽITÉ

 • Poplatok za doménu a hosting, mobil
 • Kúpa nábytku do našej pobočky (pre kurzy prvej pomoci – stoličky, poháre)
 • Obstaranie spotrebéno materiálu (pre pobočku rescueROOM – toaletný papier, káva pre hostí a pod)
 • Nákup profesionálneho zdravotníckeho vybavenia (AED, odsávačka, spineboard)
 • Kúpa sanitného vozidla (ukážky prvej pomoci pre deti, zdravotný dozor na podujatiach a iné)