NAŠE CIELE

 1. Združovať profesionálov aj laikov, nadšencov aj záujemcov o prvú pomoc a zážitkovú prvú pomoc, urgentnú medicínu a medicínu katastrof
 2. Prispievať k osobnému a profesnému rastu a napredovaniu členov
 3. Prezentácia aktivít združenia
 4. Zvyšovanie povedomia o záchrane života poskytnutím prvej pomoci, propagácia prvej pomoci formou zážitkovej prvej pomoci, aplikácia urgentnej medicíny a medicíny katastrof do poskytovania predlekárskej prvej pomoci
 5. Edukácia všeobecnej prvej pomoci aj špecifickej prvej pomoci (dopravná výchova a prvá pomoc pre motoristov, letecká medicína, horská medicína, vodná záchrana, kynologická záchrana, špecifiká prvej pomoci pre potápačov, speleologická a banská záchrana, postupy vojenskej prvej pomoci, prvá pomoc a psychologická prvá pomoc a pod)
 6. Vzdelávanie jednotlivcov aj skupín, detí aj dospelých, firiem aj organizácií, škôl aj mimoškolských zariadení a pod
 7. Organizovanie prezentačných, edukačných a tréningových aktivít (napr. prezentácia, ukážka, prednáška, seminár, školenie, kurz, kauzisticky večer, beseda, roadshow, výstava, tematické dni, festival, tréningy, workshopy, víkendovky, kurzy, školenia, hry, city game, špecializovaná učebňa a iné)
 8. Účasť a organizovanie súťaží a cvičení, konferencií a kongresov, teambuildingov
 9. Organizovanie táborov a denných táborov s cieľom edukácie v prvej pomoci a propagácie záchranárstva
 10. Vzdelávanie a sprostredkovanie v oblasti maskovania realistického znázornenia poranení
 11. Zabezpečovanie predlekárskej prvej pomoci formou asistenčnej služby na kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach
 12. Zvyšovanie povedomia o dôležitosti použitia automatických externých defibrilatorov, presadzovanie ich širšej dostupnosti na rizikových miestach alebo miestach s výskytom väčšieho množstva ľudí, sprostredkovanie, prezentácia AED, edukácia používania, propagácia na webe a sociálnych sieťach
 13. Návrh, tvorba, kompletizácia, poradenstvo pri výbere a kúpe lekárničiek
 14. Spracovanie, vyhotovenie, publikovanie informačných, edukačných a propagačných materiálov (napr. www, kniha, brožúra, e-book, e-mail, pracovný zošit, plagát, poster, leták, campbook, blog, vlog, video, online kurz a iné)
 15. Práca s mládežou
 16. Skvalitnenie a spríjemnenie života seniorom
 17. Poskytovanie pomoci a špecifického vzdelávania telesne, mentálne a inak zdravotne postihnutým a znevýhodneným osobám
 18. Podpora marginalizovaných skupín, sociálna pomoc a humanitárna pomoc
 19. Zapájanie sa a organizovanie podujatí charitatívneho, benefičného a dobročinného charakteru
 20. Poradenská činnosť v oblasti prvej pomoci, urgentnej medicíny a medicíny katastrof
 21. Spolupráca a udržiavanie stykov s jednotlivcami, s profesionálmi, zložkami IZS, školami, firmami, organizáciami a združeniami, nadáciami, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a pod
 22. Spolupráca s inštitúciami a vytvorenie platformy pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu so zameraním na prvú pomoc, tiesňové volanie, urgentnú medicínu, medicínu katastrof, civilnú ochranu, krízové riadenie, krízovú intervenciu a psychologickú pomoc, dopravnú výchovu, požiarnu ochranu, ochranu obyvateľstva, humanitárnu pomoc, CBRN problematiku a pod
 23. Vyhľadávanie partnerov na Slovensku a v zahraničí v oblasti prvej pomoci a záchranárstva na spoluprácu a výmenu skúseností
 24. Organizovanie finančných zbierok
 25. Získavanie finančných zdrojov na podporu cieľov