Prvá pomoc zážitkom
Dúbravská 12720/64
080 01 Prešov

Právna forma:
občianske združenie
Registrácia:
MV SR/VVS/1-900/90-55740

IČO: 52171086
IBAN SK68 0900 0000 0051 6042 3902

Štatutárny zástupca:
Mgr. Anna Kmecová
Telefón:
+421 948 914 672
Mail:
info@prvapomoczazitkom.sk